Nieuwe klant Login

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Grafkist Specialist.


Algemene Voorwaarden

    Deze algemene voorwaarden zijn van De Grafkist Specialist, gevestigd te Nijkerk
    Ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel Nederland,
    onder KVKnummer 62915444      BTW nummer NL192377425B01Facturatie en betaling
    
    Nadat de geleverde goederen zijn afgeleverd ontvangt u een factuur via de email
    Betaling van de factuur kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld ,
    bank- of giro-overschrijving;
    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
    De Grafkist Specialist te melden;
    In geval van wanbetaling van de klant heeft De Grafkist Specialist behoudens wettelijke beperkingen,
    het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.Uitsluiting herroepingrecht.

    Door de aard van het product kan deze niet worden teruggezonden.De prijs en betaling.

1    Alle door de Grafkist Specialist gehanteerde prijzen luiden steeds in Euro’s en zijn 
      ex btw omzetbelasting 
2.   De Grafkist Specialist is te allen tijde gerechtigd de op de Website gepubliceerde grafkisten en prijzen 
      te wijzigen.
 


Toepasselijkheid
 
      Uitsluitend het Nederlands recht en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
      bestellingen bij De Grafkist Specialist,en bij alle leveringen aan de klant.
      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt
      nadrukkelijk uitgesloten.

 

Conformiteit en Garantie.

1.  De Grafkist Specialist  zal haar uiterste best doen er voor zorg te dragen dat de  
     grafkisten voldoen aan de op de website bekend gemaakte specificaties,
     de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
     totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
     overheidsvoorschriften. 2. De Grafkist Specialist , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
     af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
     overeenkomst tegenover de Grafkist Specialist kan doen gelden.Levering en uitvoering.
                                              
1.  De Grafkist Specialist  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
     het af te leveren product en bij het ontvangst nemen bij de uitvaart ondernemer.Toelevering . 

2.  De Grafkist Specialist  zal  haar uiterste best doen de Grafkisten binnen de op de 
     website gemelde levertermijnen aan de uitvaart ondernemer te bezorgen.
 
3.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Grafkist Specialist
     zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
     Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
     vervangend artikel wordt geleverd. 


4.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Grafkist   
     Specialist tot het moment van bezorging aan de uitvaart ondernemer Privacy

    Om de overeenkomst met de uitvaart ondernemer te kunnen uitvoeren dient de   
    Grafkist Specialist persoonsgegevens te verzamelen.
    De Grafkist Specialist  draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens
    voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Aansprakelijkheid

1.  De totale aansprakelijkheid van de Grafkist Specialist uit welke hoofde dan ook,
     is te allen  tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag
     van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één
     gebeurtenis wordt beschouwd.


2.  Iedere aansprakelijkheid van de Grafkist Specialist  voor indirecte schade,
     waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving,
     is uitgesloten.

 Overmacht

     Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst
     die De Grafkist Specialist of klant niet kan worden toegerekend, 
     omdat zij niet te wijten is aan de schuld van De Grafkist Specialist of klant, 
     noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen 
     voor rekening van De Grafkist Specialist of klant komt.
     Indien bestelde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn, is De Grafkist Specialist gerechtigd 
     de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, 
     gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
     In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop 
     De Grafkist Specialist of klant geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben 
     en die de levering van producten of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de 
     situatie dat een product is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is 
     De Grafkist Specialist respectievelijk klant gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 
     In geval van overmacht bij Leukdoordebrievenbus.nl kan klant geen vergoeding van door hem geleden 
     schade van De Grafkist Specialist vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW

 
Penningweg 4 Hoevelaken
Tel: 06-24360181
info@degrafkistspecialist.nl
KVK: 62915444 
 
 
 
 
7f0d8e3da5983a53ce800f97633e9aa8.jpg